betima

БЕТИМА ООД МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ

Митническа агенция „БЕТИМА ООД“ гр.Ловеч, притежава постоянно разрешение за митнически агент №405-2/1105 2006.г издаден от министерство на финансите.

Предмет на дейност:

Митническа Агенция „Бетима” ООД притежава постоянно разрешение за митнически агент  № 405-2 / 11.05.2006 г. издаден от Министерство на Финансите.

Дружеството извършва следните услуги: Митнически услуги – Лицензиран митнически агент, оформяне на митнически документи, представителство пред митническите власти на РБ, изготвяне на документи и водене на отчетност при поставяне на стоки под митнически икономически режим – Активно усъвършенстване, Временен внос, Пасивно усъвършенстване, гарантиране на транзитни операции. Изготвяне и заверка на сертификати за произход. Интрастат услуги-изготвяне на документи за пристигане и изпращане на стоки от и за ЕС, водене на електронни дневници, съставяне и подаване по електронен път на месечни отчети/декларации.

Представителство пред компетентните органи във връзка с Интрастат. Подаване и подписване на електронни изявления по електронен път от името на клиентите, както и приемане на електронни изявления, издавани от органите на НАП и другите компетентни органи до клиентите.

Услуги предоставяни от Бетима ООД гр. Ловеч

 • Изготвяне на всички митнически документи, касаещи външнотърговската дейност на фирмите
 • Консултации по всички външнотърговски операции и режими
 • Митническо представителство при внос (импорт), износ (експорт), транзит и митнически режимИзготвяне и заверка на сертификати за движение на стоките  EUR.1,  ATR
 • Изготвяне на всички видове транспортни докименти ( TIRCMRCIM, и др )
 • Коректно и точно създаване на документи за продажба на стоки и услуги съгласно действащите международни спогодби – InvoiceProforma InvoicePacking List, и др.
 • Изготвяне и заверка на Сертификати за произход – Certificate of origin, Certificate of origin Form “A”.
 • Гарантиране на транзитни операции ( T1)
 • Изготвяне и електронно деклариране на ОДН, ОДВ.
 • Изготвяне и заверка на Документ за общностен статут на стоките – T2L
 • Изготвяне на Интрастат декларации и електронното им деклариране пред НАП
 • Гарантирана конфиденциалност на информацията
 • EORI регистрация
ЕФЕКТИВНОСТ 100%

Aдрес

гр. Ловеч, 5500

ул. Осъмска № 233
СБА – Технически център, автосервиз, етаж – 2

Управител – Мариета Младенова

мобилен + 359 887 989 205,  +359 886 055 912

merimladenova@gmail.com

merimladenova1@abv.bg